Tổng chi NSNN cho sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2019 là 12.825 tỷ đồng

Tổng chi NSNN cho sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2019 là 12.825 tỷ đồng

Tổng dự toán chi NSNN cho sự nghiệp khoa học công nghệ giai đoạn 2016 - 2019 đã được Quốc hội thông qua tại các nghị quyết về phân bổ ngân sách hàng năm là 46.729 tỷ đồng. Trong đó, năm 2016 là 10.471 tỷ đồng; năm 2017 là 11.243 tỷ đồng; năm 2018 là 12.190 tỷ đồng; năm 2019 là 12.825 tỷ đồng.