Tổng chi NSNN cho sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2019 là 12.825 tỷ đồng

Hà Anh

Tổng dự toán chi NSNN cho sự nghiệp khoa học công nghệ giai đoạn 2016 - 2019 đã được Quốc hội thông qua tại các nghị quyết về phân bổ ngân sách hàng năm là 46.729 tỷ đồng. Trong đó, năm 2016 là 10.471 tỷ đồng; năm 2017 là 11.243 tỷ đồng; năm 2018 là 12.190 tỷ đồng; năm 2019 là 12.825 tỷ đồng.

Ngày 17/5/2019, tại Ba Vì - Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phối hợp với Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011 - 2020 trong lĩnh vực tài chính”.

Hội thảo có sự tham dự của TS. Lê Hải Mơ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính; PGS., TS. Nguyễn Trường Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

Ngoài ra, Hội thảo còn có sự góp mặt của các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - tài chính; Đại diện các cơ quan quản lý thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính như: Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...; Đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lê Hải Mơ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cho biết, KH&CN vừa có vai trò then chốt, vừa là quốc sách hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chính vì vậy, triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 tại Quyết định số 418/QĐ-TTg, những năm qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng và ban hành nhiều nhóm cơ chế chính sách nhằm khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào phát triển KH&CN.

Trong đó có thể kể đến các chính sách như: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN, Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC...

Chia sẻ về chi NSNN cho sự nghiệp KH&CN, bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2019, mặc dù điều kiện NSNN còn khó khăn, nhưng bố trí chi NSNN cho phát triển hoạt động khoa học công nghệ năm sau tăng cao hơn năm trước.

Theo đó, tổng dự toán chi NSNN sự nghiệp khoa học công nghệ giai đoạn 2016 - 2019 đã được Quốc hội thông qua tại các nghị quyết về phân bổ ngân sách hàng năm là 46.729 tỷ đồng. Trong đó, năm 2016 là 10.471 tỷ đồng; năm 2017 là 11.243 tỷ đồng; năm 2018 là 12.190 tỷ đồng; năm 2019 là 12.825 tỷ đồng.

Cùng với đó, hàng năm, chi cho KH&CN còn được bố trí trong chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt và chi từ nguồn ưu đãi thu nhập tính thuế để trích lập Quỹ Phát triển KH&CN của các doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Đánh giá về kết quả hoạt động KH&CN ngành Tài chính với Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020, TS. Lê Thị Thùy Vân - Trưởng Ban Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế (Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính) cho biết, trong giai đoạn 2011- 2018, Bộ Tài chính đã triển khai nghiên cứu 330 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ.

Đáng chú ý, nhiều kết quả nghiên cứu đã tạo cơ sở vững chắc và được vận dụng ngay vào thực tiễn giải quyết các vấn đề quản lý tài chính trên các lĩnh vực như: Quản lý NSNN; quản lý tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp; chính sách phát triển thị trường dịch vụ tài chính; cơ chế quản lý tài chính đối với đất đai và tài sản công; hội nhập kinh tế - tài chính khu vực và quốc tế...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020, hoạt động KH&CN trong lĩnh vực tài chính còn một số khó khăn, thách thức. Đó là, cán bộ nghiên cứu chuyên nghiệp ở các tổ chức KH&CN còn mỏng so với yêu cầu, đặc biệt là lực lượng cán bộ nghiên cứu trình độ cao.

Bên cạnh đó, chưa huy động và khai thác tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia hoạt động nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực tài chính nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả nghiên cứu (do số lượng cán bộ ngành Tài chính có trình độ tiến sỹ tuy lớn nhưng lại phân tán ở nhiều đơn vị hành chính).

Một thách thức nữa, nhu cầu nghiên cứu KH&CN ngành Tài chính ngày càng gia tăng, nhưng kinh phí hàng năm chi cho KH&CN trong lĩnh vực tài chính còn hạn chế...

Để khắc phục những hạn chế trên, các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng và đổi mới cơ chế huy động nguồn lực ngoài NSNN tham gia hoạt động nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách.

Thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống tổ chức KH&CN của ngành Tài chính theo hướng hiện đại, đồng bộ; tập trung bảo đảm hoạt động có hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu và định hướng, nhiệm vụ phát triển KH&CN của Ngành.

Đồng thời, tạo lập cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy và tăng nhanh tiềm lực KH&CN trong lĩnh vực tài chính, trọng dụng đội ngũ cán bộ KH&CN ngành Tài chính...

Trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại biểu đã tập trung bàn thảo về tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020; Cơ chế, chính sách tài chính nhằm triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020; Hoạt động KH&CN ngành Tài chính với Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020; Đánh giá thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ đối với các tổ chức KH&CN công lập và chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập thành doanh nghiệp; Đề xuất các khuyến nghị và định hướng giải pháp phát triển KH&CN giai đoạn 2021 - 2030.