Sửa đổi Luật Dầu khí: Tạo đột phá cho sự phát triển của ngành Dầu khí

Sửa đổi Luật Dầu khí: Tạo đột phá cho sự phát triển của ngành Dầu khí

Theo các chuyên gia, Luật Dầu khí ra đời năm 1993 là mốc quan trọng đánh dấu sự hình thành của hệ thống các văn bản pháp lý về dầu khí, đã được bổ sung, sửa đổi vào năm 2000 và năm 2008. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi, tác động lớn đến sự phát triển của ngành Dầu khí, đòi hỏi phải hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực này để tạo đột phá cho sự phát triển của Ngành, góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.