Động lực mới để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Động lực mới để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Thời gian qua, TP. Cần Thơ đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN), làm cho KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Với sự bùng nổ của công nghệ 4.0, sức ép từ dịch COVID-19, hội nhập kinh tế quốc tế… đòi hỏi ngành KH&CN TP. Cần Thơ phải có bước chuyển mình phù hợp, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội.