Nhân tố tác động đến sự suy yếu tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nhân tố tác động đến sự suy yếu tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết phân tích tác động của các yếu tố nội tại ngân hàng và điều kiện kinh tế vĩ mô đến sự suy yếu tài chính khu vực ngân hàng thông qua chỉ số đo lường rủi ro vỡ nợ ngân hàng Z-score từ dữ liệu khảo sát của 19 ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2007 – 2019 với phương pháp ước lượng GMM sai phân. Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố quy mô ngân hàng (SIZE) và lạm phát (INF) có tác động tiêu cực, làm tăng sự suy yếu trong khi yếu tố rủi ro (LIQ) và chất lượng quy định (REQ) lại có ảnh hưởng tích cực, làm giảm tính dễ suy yếu và tổn thương của ngân hàng. Từ đó, tác giả đưa ra hàm ý chính sách nhằm giảm khả năng suy yếu tài chính, góp phần thúc đẩy ổn định tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.