Giảm thủ tục, tạo thuận lợi khi tạm ứng, giải quyết bồi thường bảo hiểm

Giảm thủ tục, tạo thuận lợi khi tạm ứng, giải quyết bồi thường bảo hiểm

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm cắt giảm thủ tục, tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm và tạo thuận lợi về thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới,
Sửa đổi, bổ sung quy định về chi phí sử dụng, sử dụng quá hạn ngân quỹ nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định về chi phí sử dụng, sử dụng quá hạn ngân quỹ nhà nước

Thông tư số 97/TT-BTC ngày 12/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước đã sửa đổi, bổ sung quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước và chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn.
Chính phủ cho phép tạm ứng kinh phí để mua kịp thời trang thiết bị cần thiết phòng, chống dịch

Chính phủ cho phép tạm ứng kinh phí để mua kịp thời trang thiết bị cần thiết phòng, chống dịch

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020. Theo đó, Thủ tướng cho phép tạm ứng kinh phí để mua kịp thời trang thiết bị cần thiết, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Bộ Y tế, Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn các địa phương thực hiện kịp thời, đúng quy định việc này.