Hồ sơ đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường bảo hiểm gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường bảo hiểm gồm những gì?

Theo quy định, sau khi đã thực hiện tạm ứng bồi thường theo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hoàn trả số tiền đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc khoản tiền tạm ứng bồi thường vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.
Phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong 3 ngày

Phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong 3 ngày

Một trong những nội dung nhằm tạo thuận lợi trong việc chi trả bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ.