Phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong 3 ngày

Trọng Đồng

Một trong những nội dung nhằm tạo thuận lợi trong việc chi trả bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã quy định rõ thời gian và mức tạm ứng bồi thường, bảo đảm kịp thời hỗ trợ cho chủ xe, lái xe và nạn nhân tai nạn giao thông nhanh chóng khắc phục thiệt hại.

Theo quy định cũ tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP quy định rõ, trong mọi trường hợp, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

Mức tạm ứng bồi thường cũng được quy định cụ thể. Theo đó, trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại là 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong; 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong; 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.