Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu tiên

Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu tiên (5/1993-5/2023). Suốt 3 thập kỷ qua, Tạp chí QLNN luôn bám sát tôn chỉ, thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh thực tiễn sinh động công tác QLNN của Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương; góp phần bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về hành chính và QLNN.