Thay đổi để khai thác tốt hơn thị trường Trung Quốc

Thay đổi để khai thác tốt hơn thị trường Trung Quốc

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu nhưng đây cũng là thách thức, áp lực cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu phải thay đổi để khai thác tốt hơn thị trường Trung Quốc.