Quy định mới về ngưỡng thông báo tập trung kinh tế

Quy định mới về ngưỡng thông báo tập trung kinh tế

Các quy định về tập trung kinh tế là một phần rất quan trọng của Luật Cạnh tranh. Trong đó, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán cần đặc biệt lưu ý quy định về ngưỡng thông báo tập trung kinh tế.