Nguồn hỗ trợ để bù đắp khi thành viên bù trừ, nhà đầu tư mất khả năng thanh toán

Nguồn hỗ trợ để bù đắp khi thành viên bù trừ, nhà đầu tư mất khả năng thanh toán

Việc sử dụng các nguồn hỗ trợ để bù đắp cho trường hợp thành viên bù trừ, nhà đầu tư là khách hàng của thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán được quy định rõ tại khoản 2, Điều 15, Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.