Để thích ứng và tham gia hiệu quả vào thị trường các - bon

Để thích ứng và tham gia hiệu quả vào thị trường các - bon

Để có thể thích ứng và tham gia hiệu quả vào thị trường các - bon, doanh nghiệp cần nắm vững các quy định pháp luật về phát triển thị trường các - bon, đặc biệt là lộ trình vận hành dự kiến bắt đầu từ năm 2028 nhằm chủ động cân đối nguồn lực và khả năng sẵn sàng tham gia thị trường này.