Để thích ứng và tham gia hiệu quả vào thị trường các - bon

Để thích ứng và tham gia hiệu quả vào thị trường các - bon

Để có thể thích ứng và tham gia hiệu quả vào thị trường các - bon, doanh nghiệp cần nắm vững các quy định pháp luật về phát triển thị trường các - bon, đặc biệt là lộ trình vận hành dự kiến bắt đầu từ năm 2028 nhằm chủ động cân đối nguồn lực và khả năng sẵn sàng tham gia thị trường này.
Thách thức khi xây dựng và vận hành thị trường các - bon

Thách thức khi xây dựng và vận hành thị trường các - bon

Việc xây dựng và thiết lập thị trường các-bon là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm nhẹ khí nhà kính, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay, phát triển thị trường này đối mặt với không ít thách thức.