Thị trường tài chính Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022

Thị trường tài chính Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá cả hàng hóa cơ bản biến động phức tạp… nhưng các cấu phần thị trường tài chính vẫn đạt được một số kết quả khả quan, góp phần đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế với chi phí thấp hơn năm trước. Tuy nhiên, thị trường tài chính Việt Nam Việt Nam vẫn tồn tại một số hạn chế. Bài viết phân tích thị trường tài chính Việt Nam trong năm 2021, đánh giá về triển vọng năm 2022, và một số khuyến nghị chính sách trong thời gian tới.