Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

Với yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể, Bộ Tài chính sẽ tập trung, tăng cường quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.