Được hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán khi nào?

Được hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán khi nào?

Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 15/3/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán đã bổ sung quy định về hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán, có hiệu lực từ ngày 28/4/2022.