Điều chỉnh vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Điều chỉnh vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Đó là một trong những nội dung được hướng dẫn tại Thông tư số 86/2021/TT-BTC ngày 6/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.