Thông tư số 86/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương


Ngày 06/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 86/2021/TT-BTC.