Thu hút FDI của TP. Hồ Chí Minh và vấn đề đặt ra

Thu hút FDI của TP. Hồ Chí Minh và vấn đề đặt ra

TP. Hồ Chí Minh luôn là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Để thu hút FDI, hiện nay TP. Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp...
Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp ở một số quốc gia

Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp ở một số quốc gia

Hiện nay, nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp tại Việt Nam chưa thực sự thu hút mạnh mẽ đầu tư từ khu vực tư nhân. Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách nhà nước hạn chế, vốn ODA giảm mạnh, Việt Nam cần phải có những giải pháp nhằm đa dạng hóa hình thức huy động vốn cho đầu tư phát triển nông nghiệp.