Tập trung cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Tập trung cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; tiếp tục duy trì, triển khai khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; triển khai hóa đơn điện tử...