Khai thác thế mạnh từ quy hoạch tiềm năng đất đai

Khai thác thế mạnh từ quy hoạch tiềm năng đất đai

Bình Thuận có tiềm năng đất đai khá rộng lớn, phân bổ đều khắp từ đồng bằng ven biển đến miền núi vùng cao, thuận lợi phát triển các ngành nghề lĩnh vực kinh tế. Sau khi tái lập tỉnh, ngành Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu UBND tỉnh trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, từng giai đoạn 5 năm để khai thác hiệu quả đất đai.