Đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu khẩu trang không dùng trong y tế

Đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu khẩu trang không dùng trong y tế

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm tra thực tế đối với các lô hàng hóa xuất khẩu khai báo là khẩu trang không dùng trong y tế; đối chiếu với tiêu chuẩn khẩu trang y tế TCVN83 89-2010 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố để xác định thực tế hàng hóa.