Các nhân tố ảnh hưởng tới tính bền vững của ngân hàng

Các nhân tố ảnh hưởng tới tính bền vững của ngân hàng

Nghiên cứu này nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng tới tính bền vững của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự bền vững của ngân hàng bao gồm: Đa dạng hoá mô hình kinh doanh (đa dạng hoá thu nhập), quy mô ngân hàng, tỷ lệ cho vay và biên lãi ròng. Mô hình nghiên cứu đề xuất sẽ góp phần định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.
Đổi mới cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo hướng bền vững

Đổi mới cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo hướng bền vững

Cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, quy mô ngân sách nhà nước ngày càng mở rộng. Chính sách động viên ngân sách nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, đã động viên hợp lý, kịp thời các nguồn lực từ sản xuất và tài nguyên, đất đai.