Các yếu tố tác động đến hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần

Các yếu tố tác động đến hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần

Đợt bùng phát đại dịch COVID-19 lần thứ tư đã và đang cảnh báo những thách thức rất lớn hiện hữu đối với ngành Ngân hàng, trong đó có các ngân hàng thương mại (NHTM). Các NHTM không ngừng thực hiện an toàn vốn đáp ứng tiêu chuẩn Basel, chủ yếu thông qua phát hành trái phiếu để tăng nguồn vốn cấp 2 nhằm đảm bảo an toàn vốn và huy động vốn. Bài viết này nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTM cổ phần tại Việt Nam để xem xét tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô và nội tại. Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu dữ liệu từ 28 NHTM cổ phần tại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2022. Nhóm tác giả đã sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu bảng, bao gồm phương pháp SGMM. Nhóm tác giả đã thu được một số kết quả chính như sau: 1 yếu tố tỷ lệ thành viên người nước ngoài trong HĐQT (ForeignB) không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%, các yếu tố còn lại có ý nghĩa thống kê.
6 tháng đầu năm, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh mẽ

6 tháng đầu năm, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh mẽ

Điểm nổi bật nhất của tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2022 là hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi, hoạt động thương mại, dịch vụ đa dạng khi du khách đã quay trở lại với nhiều sự kiện được tổ chức để kích cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành phố tiếp tục quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh, chú trọng giải quyết các vướng mắc hạn chế còn tồn tại trong nền kinh tế hiện nay.