Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nội ngành năm 2023

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nội ngành năm 2023

Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các các đơn vị, sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực vượt khó của công chức, viên chức, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài chính nội ngành.
Hoạt động xuất cấp nổi bật của Tổng cục Dự trữ trong năm 2021

Hoạt động xuất cấp nổi bật của Tổng cục Dự trữ trong năm 2021

Năm 2021, vượt qua những khó khăn thách thức, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, đặc biệt là xuất cấp kịp thời các mặt hàng dự trữ.