Hoạt động xuất cấp nổi bật của Tổng cục Dự trữ trong năm 2021

Hoạt động xuất cấp nổi bật của Tổng cục Dự trữ trong năm 2021

Năm 2021, vượt qua những khó khăn thách thức, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, đặc biệt là xuất cấp kịp thời các mặt hàng dự trữ.