Tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm các phong trào thi đua đang triển khai trong cả nước

Tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm các phong trào thi đua đang triển khai trong cả nước

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 134/TB-VPCP ngày 4/5/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thông báo này nêu rõ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2022