Tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm các phong trào thi đua đang triển khai trong cả nước

Việt Hoàng

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 134/TB-VPCP ngày 4/5/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thông báo này nêu rõ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thông báo nêu rõ, trong bối cảnh năm 2022 với thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, song khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, công tác thi đua, khen thưởng cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp. Đẩy mạnh thi đua thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới phong trào thi đua, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".

Hai là, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Trong nhiệm kỳ này, các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa nhà dột nát tại các huyện nghèo trong cả nước bằng nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, kịp thời, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc; chú trọng đào tạo đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng đủ năng lực, phẩm chất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp sắp tới. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng Kế hoạch triển khai Luật để tổ chức triển khai ngay sau khi được ban hành.

Bộ Nội vụ cũng được giao xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề để đánh giá sâu sắc, toàn diện các phong trào thi đua trong quý II/2022 nhằm tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục củng cố, phát triển các phong trào đang triển khai trong cả nước, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng, phát động phong trào mới thiết thực, gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.