Tăng trưởng tổng tiền gửi sẽ khó có yếu tố đột biến cuối năm

Tăng trưởng tổng tiền gửi sẽ khó có yếu tố đột biến cuối năm

Trong giai đoạn 2 tháng cuối năm, tăng trưởng tổng tiền gửi sẽ không có nhiều yếu tố đột biến khi cân nhắc tới yếu tố mùa vụ. Khó có thể kỳ vọng mức độ tăng trưởng tiền gửi của khu vực dân cư có thể quay lại mức trước khi có đại dịch Covid-19 một cách nhanh chóng.