Tăng trách nhiệm tài chính của bảo hiểm tiền gửi

Tăng trách nhiệm tài chính của bảo hiểm tiền gửi

Tăng hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi nhưng không tăng chi phí, được đánh giá mang lại lợi ích lớn cho người gửi tiền, song đồng thời gia tăng trách nhiệm tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.