Kho bạc Nhà nước Ninh Bình viết tiếp truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành

Kho bạc Nhà nước Ninh Bình viết tiếp truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành

Trải qua 30 năm (01/4/1992 - 01/4/2022) xây dựng và trưởng thành, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc và toàn diện. Có được kết quả này chính là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức KBNN Ninh Bình đã đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.