Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh mới: Giải pháp nào?

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh mới: Giải pháp nào?

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, thực tiễn hỗ trợ DN phát triển thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục thay đổi tư duy quản trị, phương thức vận hành và cách thức quản lý, hỗ trợ DN phát triển trong bối cảnh mới.
DATC - Khẳng định vai trò,  chiến lược hoạt động trong bối cảnh mới

DATC - Khẳng định vai trò, chiến lược hoạt động trong bối cảnh mới

Trải qua hơn 16 năm hoạt động, đến này Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã cơ bản hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Tài chính giao. DATC đã đẳng định được vai trò, vị thế quan trọng trên thị trường mua bán nợ Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược trong bối cảnh mới.