SCIC nộp ngân sách nhà nước 2.500 tỷ đồng

SCIC nộp ngân sách nhà nước 2.500 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 6/2022, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có tổng doanh thu ước đạt 4.915 tỷ đồng, bằng 62,26% so với kế hoạch năm 2022; lợi nhuận trước thuế lũy kế ước đạt 3.511 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước là 2.508 tỷ đồng.