Vấn đề đặt ra đối với các trường đại học công lập khi thực hiện tự chủ tài chính

Vấn đề đặt ra đối với các trường đại học công lập khi thực hiện tự chủ tài chính

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ đã cụ thể hóa những nội dung của tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó có các trường đại học công lập. Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề đặt ra đối với các trường đại học công lập khi thực hiện tự chủ tài chính.