Chuyển đổi mô hình ngân hàng bán lẻ - Con đường tới vị thế dẫn đầu của Vietcombank

Chuyển đổi mô hình ngân hàng bán lẻ - Con đường tới vị thế dẫn đầu của Vietcombank

Dự án “Chuyển đổi mô  hình hoạt động ngân hàng bán lẻ - RTOM” được Khối bán lẻ Ngân hàng Vietcombank thực hiện trong năm 2019 với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn BCG. Dự án này nhằm chuyển đổi toàn diện hoạt động bán lẻ Vietcombank, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ số 1 tại Việt Nam, đứng đầu mức độ hài lòng của khách hàng.