Nâng cao hiệu quả quản trị thông qua vốn trí tuệ của tổ chức

Nâng cao hiệu quả quản trị thông qua vốn trí tuệ của tổ chức

Nghiên cứu này tập trung đánh giá mối quan hệ giữa hiệu quả quản trị và vốn trí tuệ của tổ chức, bằng phương pháp phân tích PlsSEM, thông qua việc khảo sát 75 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 2/2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, để nâng cao hiệu quả quản trị, các tổ chức nên tập trung trước hết vào vốn trí tuệ cấu trúc. Tổ chức cần quan tâm đến các vấn đề về xây dựng hệ thống thông tin liên quan sao cho dễ truy cập; Hệ thống/Thủ tục cần phải đạt được mục tiêu nhằm hỗ trợ đổi mới, khuyến khích chia sẻ kiến thức và khuyến khích học tập. Các tài sản trí tuệ được cần được theo dõi và sử dụng đầy đủ. Các tổ chức cũng cần quan tâm đến vốn trí tuệ quan hệ thông qua hoạt động định hướng thị trường, tập trung vào khách hàng; nâng cao hiệu quả trong việc thỏa mãn khách hàng; tạo mối quan hệ tốt và lâu dài với các nhà cung cấp.
Tổng quan nghiên cứu về tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Tổng quan nghiên cứu về tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Vốn trí tuệ (Intellectual Capital - IC) đang là một chủ đề nghiên cứu sôi nổi vì được coi là tài sản quý giá trong việc tạo ra của cải và sự bền vững của công ty. Ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến vốn trí tuệ và tìm cách làm sao để nhận diện, đo lường và quản trị vốn trí tuệ. Tuy nhiên trên diễn đàn nghiên cứu vốn trí tuệ hiện nay, các nhà nghiên cứu đã tiếp tục chỉ ra những hạn chế về cách thức đo lường IC, cộng với các kết quả nghiên cứu không nhất quán về tác động của IC đến hiệu quả công ty.