Kế toán hàng tồn kho theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Kế toán hàng tồn kho theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Ngày 01/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-BTC công bố 5 Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam đợt 1, trong đó có Chuẩn mực kế toán công Việt Nam (VPSAS) số 12 “Hàng tồn kho” (VPSAS số 12). Chuẩn mực kế toán này được soạn thảo dựa trên Chuẩn mực Kế toán công quốc tế (IPSAS) số 12 “Hàng tồn kho” và các quy định hiện hành về cơ chế tài chính, ngân sách của Việt Nam. Bài viết trao đổi về những vấn đề liên quan đến phương pháp kế toán hàng tồn kho theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam.