Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển TP. Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính vùng miền Trung

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển TP. Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính vùng miền Trung

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thời gian qua và tiềm năng, lợi thế của TP. Đà Nẵng, đồng thời triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bài viết đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển TP. Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính cấp vùng.
Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Bộ Tài chính vừa ra Quyết định số 436/QĐ-BTC về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hàng động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.