Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Gia Hân

Bộ Tài chính vừa ra Quyết định số 436/QĐ-BTC về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hàng động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu ban hành định mức phân bổ ngân sách theo hướng ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.
Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu ban hành định mức phân bổ ngân sách theo hướng ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Tại Quyết định số 436/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 168/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 168/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ. Trong đó, xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Quyết định số 436/QĐ-BTC cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan về việc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP, các đơn vị sẽ thực hiện báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

Tại Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung công việc cụ thể.

Theo đó, Vụ Ngân sách Nhà nước được giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu ban hành định mức phân bổ ngân sách cho các giai đoạn ổn định ngân sách, theo hướng ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, bao gồm định mức chi đầu tư và chi thường xuyên. Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp phối hợp, tham gia ý kiến với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án phát triển du lịch và dịch vụ biển, đảo vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ…