Điểm mới về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sinh học

Điểm mới về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sinh học

Để khắc phục những hạn chế trong quy định hiện hành về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng sinh học, Chính phủ đã quy định cụ thể hơn nội dung này tại Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.
Điểm mới trong quy định khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Điểm mới trong quy định khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.