Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giữa trung ương và địa phương giai đoạn 1986 - 1990

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giữa trung ương và địa phương giai đoạn 1986 - 1990

Phân cấp quản lý ngân sách là xác định phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền Nhà nước các cấp trong việc quản lý ngân sách Nhà nước, nhằm tập trung đầy đủ, kịp thời đúng chính sách các nguồn thu của ngân sách Nhà nước, phân phối, sử dụng công bằng, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả cao, phục vụ các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.