Tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đến xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Mỹ

Tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đến xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Mỹ

Dựa trên mô hình trọng lực trong thương mại quốc tế, mô hình kinh tế lượng VAR và mô hình hiệu chỉnh sai số VECM, bài viết xem xét mức độ tác động của chính sách tỷ giá đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trên thị trường Mỹ trong ngắn hạn và dài hạn, từ đó đưa ra những đánh giá và khuyến nghị góp phần phát huy vai trò tích cực của chính sách tỷ giá đến xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Mỹ.