Tập trung điều hành nhiệm vụ tài chính- ngân sách cuối năm 2014

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách những tháng cuối năm 2014.

Tập trung điều hành nhiệm vụ tài chính- ngân sách cuối năm 2014
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương quán triệt và tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp nêu trong Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách những tháng cuối năm 2014.

Cụ thể: Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách của từng cấp.

Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2014, thu ngân sách Nhà nước của một số địa phương giảm so với dự toán do ảnh hưởng chính sách thu quy định tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận hoàn thuế, nhất là các địa phương có sản lượng sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi thủy sản, hải sản cao.

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương thực hiện tốt các nhóm giải pháp của Chính phủ, phấn đấu quyết liệt thu ngân sách đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán được giao.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng các nguồn tài chính của địa phương để chi trả kịp thời các khoản chi theo chế độ, nhất là tiền lương và các khoản có tính chất lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, lương hưu, trợ cấp người có công và trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc và các chế độ chính sách an sinh xã hội...

Trong quá trình điều hành, trường hợp địa phương có khó khăn về nguồn để thực hiện việc chi trả chế độ tiền lương, các chế độ chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thành phố có báo cáo để Bộ Tài chính tăng tiến độ bổ sung cân đối (nếu có) hoặc trình cấp có thẩm quyền tạm ứng ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách địa phương đã được cấp có thẩm quyền quyết định.