Bảng 1: Giao dịch cổ phiếu tại HSX từ 1/8/2012 đến ngày 31/8/2012

 

Tuần từ

1/8 – 3/8

       Tuần  từ

6/8 – 10/8

Tuần từ

13/8 – 17/8

Tuần từ

20/8 – 24/8

Tuần từ

27/8 – 31/8

VN - Index (điểm)

412,6 - 418,2

423,2 - 425,6

426,2 - 433,5

437,3 - 399,7

386,2 - 396

KLGD (cổ phiếu)

73.687.485

 

182.031.054

 

184.596.359

 

319.180.456

 

197.546.187

 

GTGD (tỷ VND)

1.141,5

 

3.000

 

3.623,6

 

4.931,8

 

2.874,6

 

Nguồn: TCTC tổng hợp

Bảng 2: Giao dịch cổ phiếu tại HNX từ 1/8/2012 đến ngày 31/8/201

 

Tuần từ

1/8 – 3/8

Tuần  từ

6/8 – 10/8

Tuần từ

13/8 – 17/8

Tuần từ

20/8 – 24/8

Tuần từ

27/8 – 31/8

HNX - Index (điểm)

68,7 - 68,9

70,5 - 70,3

70 - 70,4

70,7 - 63,1

60,3 - 61,4

KLGD (cổ phiếu)

85.112.515

 

208.425.114

 

161.410.576

 

258.001.834

 

159.633.739

 

GTGD (tỷ VND)

1.304

 

2.515,4

 

1.497,6

 

2.284,6

 

1.435,3

 

Nguồn: TCTC tổng hợp

Bảng 3: Giao dịch cổ phiếu tại Upcom từ 1/8/2012 đến ngày 31/8/2012

 

 

Tuần từ

1/8 – 3/8

Tuần  từ

6/8 – 10/8

Tuần từ

13/8 – 17/8

Tuần từ

20/8 – 24/8

Tuần từ

27/8 – 31/8

UPCoM-Index(điểm)

37,2 - 37,2

37,3 - 37,5

37,5 - 38

37,9 - 38,1

37,9 - 38,2

KLGD (cổ phiếu)

1.049.916

 

2.389.344

 

1.740.504

 

1.467.736

 

1.292.552

 

GTGD (tỷ VND)

7,8

 

15,0

 

19,1

 

8,2

 

13,4

 

Nguồn: TCTC tổng hợp

Bảng 4: Giao dịch VN 30 từ 1/8/2012 đến ngày 31/8/2012

 

 

Tuần từ

1/8 – 3/8

Tuần  từ

6/8 – 10/8

Tuần từ

13/8 – 17/8

Tuần từ

20/8 – 24/8

Tuần từ

27/8 – 31/8

VN 30 (điểm)

489,8 - 497,4

503 - 506,6

509 - 515,6

521,3 - 472,8

456,3 - 465,3

KLGD (cổ phiếu)

25.853.540

63.855.924

 

88.379.647

 

147.985.041

 

81.967.646

 

GTGD (tỷ VND)

580,7

 

1.601,5

 

2.360,9

 

2.989,5

 

1.650,4

 

Thị trường chứng khoán Việt Nam từ ngày 1/8/2012 đến ngày 31/8/2012

Bài đăng Tạp chí Tài chính số 9/2012

Xem thêm

Video nổi bật