Thông tư 210/2012/TT-BTC: Hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

PV.

(Tài chính) Ngày 30/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Thông tư có hiệu lực từ 15/1/2013.

Thông tư 210/2012/TT-BTC: Hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thông tư trên được căn cứ trên Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010; Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.

Thông tư gồm 9 chương, 71 điều và thay thế Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán và Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, một số nội dung trong Thông tư yêu cầu công ty chứng khoán phải thiết lập và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết về nghiệp vụ môi giới và nghiệp vụ tư doanh của công ty chứng khoán.

Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư 210/2012/TT-BTC:

BTC_210-TT-BTC_30112012.pdf

BTC_210-TT-BTC-Phuluc_30112012.pdf