Tình hình thu – chi NSNN tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2012 (ước đạt/ tỷ đồng)

 

Tháng 9

 

So với cùng kỳ năm 2011

 

So với dự toán năm

 

Lũy kế 9 tháng

 

Tổng thu
NSNN

 

48.660

 

+ 1,3%

 

67,3%

 

498.490

 

Tổng chi
NSNN

 

73.120

 

+ 14,5%

 

71,2%

 

643.210

 

Nguồn: TCTC tổng hợp

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 9 ước đạt 48.660 tỷ đồng, luỹ kế thu 9 tháng đạt 498.490 tỷ đồng, bằng 67,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 73.120 tỷ đồng; lũy kế chi 9 tháng đạt 643.210 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011. Cân đối NSNN, bội chi NSNN tháng 9 ước 24.460 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng 122.320 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán năm, được bù đắp bằng các khoản vay trong và ngoài nước theo dự toán.

Tính đến ngày 24/9/2012, KBNN đã huy động vốn được 99.480 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng 141,2% số thực hiện năm 2011 và bằng 82,9% nhiệm vụ phát hành năm 2012.

Bài đăng Tạp chí Tài chính số 10/2012

Thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2012

Xem thêm

Video nổi bật