THÁNG 3

SO CÙNG KỲ NĂM 2012

SO DỰ TOÁN

LŨY KẾ 3 THÁNG 2013

Tổng thu NSNN

54.140

- 2,6%

20,6%

167.710

Tổng chi NSNN

70.850

+ 6,0%

22,3%

218.385

Nguồn: TCTC tổng hợp

- Thu cân đối NSNN thực hiện tháng 3 ước đạt 54.140 tỷ đồng; luỹ kế thu 3 tháng đầu năm đạt 167.710 tỷ đồng, bằng 20,6% dự toán, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: thu nội địa ước đạt 35.000 tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán, tăng 19% (5.400 tỷ đồng) so với tháng 2; thu dầu thô ước đạt 8.200 tỷ đồng, luỹ kế thu quý I/2013 ước đạt 25.770 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2012; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14.540 tỷ đồng, tăng khoảng 540 tỷ đồng so với tháng 2.

- Tổng chi NSNN tháng 3 ước đạt 70.850 tỷ đồng; luỹ kế chi 3 tháng đầu năm ước đạt 218.385 tỷ đồng, bằng 22,3% dự toán, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 11.710 tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ ước đạt 6.365 tỷ đồng; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước đạt 52.775 tỷ đồng.

- Huy động vốn cho NSNN: Tính đến hết quý I/2013, đã huy động được 65.450 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bằng 43,6% kế hoạch cả năm.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính số 4 - 2013

Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 3/2013

Xem thêm

Video nổi bật