Thu cân đối NSNN thực hiện tháng 4 ước đạt 76.000 tỷ đồng, trong đó đã xử lý ghi thu NSNN 9.311 tỷ đồng khoản lãi dầu, khí được chia cho nước chủ nhà phát sinh trong giai đoạn 2006-2011 để đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Không kể số ghi thu - ghi chi thì tổng thu NSNN tháng 4 ước đạt 66.690 tỷ đồng.

Tổng thu NSNN 4 tháng ước đạt 244.100 tỷ đồng, bằng 29,9% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu nội địa đạt 164.290 tỷ đồng, bằng 30,1% dự toán, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô ước đạt 40.270 tỷ đồng, bằng 40,7% dự toán, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2012. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 56.290 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, giảm 5,3% cùng kỳ năm 2012.

Tổng chi NSNN tháng 4 ước đạt 85.000 tỷ đồng, bao gồm cả 9.311 tỷ đồng ghi thu - ghi chi đầu tư trở lại cho PVN. Luỹ kế chi NSNN đến hết tháng 4/2013, ước đạt 303.400 tỷ đồng, bằng 31% dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 32,6% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ; chi trả nợ và viện trợ đạt 32,6% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước đạt 32,2% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Huy động vốn cho NSNN qua Kho bạc Nhà nước: Tính đến hết ngày 25/4/2013 đạt 89.140,9 tỷ đồng, bằng 59,4% kế hoạch huy động vốn năm 2013 (kế hoạch huy động vốn năm 2013 là 150.000 tỷ đồng).

Nguồn: Báo cáo của Bộ Tài chính

Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 4/2013

Xem thêm

Video nổi bật