Đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng năm 2012 (Vốn đăng ký tính đến ngày 20/8/2012)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

8 tháng năm 2011

8 tháng năm 2012

So cùng kỳ

1

Vốn thực hiện

triệu USD

7.300

7.280

99.7%

2

Vốn đăng ký

triệu USD

12.825

8.479

66.1%

2.1.

Đăng ký cấp mới

triệu USD

9.774

5.524

56.5%

2.2.

Đăng ký tăng thêm

triệu USD

3.051

2.955

96.8%

3

Số dự án

 

 

 

 

3.1.

Cấp mới

dự án

835

672

80.5%

3.2.

Tăng vốn

lượt dự án

320

244

76.3%

4

Xuất khẩu

 

 

 

 

4.1.

Xuất khẩu (kể cả dầu thô)

triệu USD

34.027

45.635

134.1%

4.2.

Xuất khẩu (không kể dầu thô)

triệu USD

28.957

40.093

138.5%

5

Nhập khẩu

triệu USD

30.723

38.558

125.5%

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư)

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Tạp chí Tài chính

Xem thêm

Video nổi bật