Thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định

PV.

(Tài chính) Ngày 24/5/2013, Bộ Tài chính đã có Công văn 6648/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan và cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.

Thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định
Chủ xe có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nguồn: Internet

Công văn trên nêu rõ, người đang quản lý, sử dụng xe thực hiện kê khai trên tờ khai phi mậu dịch (ký hiệu HQ/2011-PMD) và nộp thuế (thuế nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt và thuế Giá trị gia tăng) tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thuận tiện nhất.

Hồ sơ để làm thủ tục nộp thuế gồm: Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe do cơ quan Công an cấp: 01 bản chính; Giấy tờ mua bán xe hoặc giấy chuyển nhượng hoặc tương đương: 01 bản chính; Các giấy tờ liên quan đến đối tượng ngoại giao (nếu có) như: chứng minh thư, giấy ủy quyền quản lý, sử dụng xe: mỗi loại 01 bản sao y từ bản chính; Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch có đóng dấu “Dùng cho tái xuất”: 01 bản chính; Tờ khai phi mậu dịch ký hiệu HQ/2011-PMD: 01 bản chính; Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của người đang quản lý, sử dụng xe: 01 bản sao y từ bản chính.

Sau khi hoàn thành thủ tục nộp thuế, cơ quan Hải quan trả hồ sơ cho người đang quản lý, sử dụng xe để nộp thuế trước bạ và đăng ký xe; hồ sơ gồm: Tờ khai phi mậu dịch (bản người khai lưu): 01 bản chính; Biên lai thu thuế (các loại): bản chính.

Về căn cứ tính thuế khi làm thủ tục chuyển nhượng xe. Theo đó, căn cứ tính thuế là trị giá thuế, thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng, trong đó: Trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại tính tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng; Thuế suất để tính thuế nhập khẩu xe chuyển nhượng áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng.

Trong thời hạn từ 10/4/2013 đến 10/6/2013, theo hướng dẫn tại Thông báo số 27/TB-BCA-C61 ngày 29/3/2013 của Bộ Công an nếu người đang quản lý, sử dụng xe thực hiện khai báo, làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng nộp thuế theo nội dung điểm 1, 2 nêu trên thì không xử lý phạt chậm nộp thuế theo quy định.

Về lệ phí trước bạ, người đang quản lý, sử dụng xe có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Chủ xe có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi hoàn thành thủ tục thu thuế có trách nhiệm:  Sao gửi tờ khai phi mậu dịch (bản hải quan lưu) cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép nhập khẩu xe (đối với trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép nhập khẩu xe khác với Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện chuyển nhượng xe) để thanh khoản giấy phép nhập khẩu theo quy định. Tổng hợp số liệu xe đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng và báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/6/2013.